NL51 - Norra länken 51

I projektet NL51 utförde vi sprängning för ett tunnelpåslag. En ny betongtunnel skulle byggas under en befintlig järnväg. Losshållningen av berg bedrevs i två etapper där första etappen utgjorde förberedande arbeten för en byggnation av en bropelare till en provisorisk järnvägsbro.

För att kunna bygga brofundamentet sprängde vi oss ner 16 meter inom sponter på en yta om ca 50 kvadratmeter.

När den provisoriska bron sedan stod färdig inleddes etapp två med resterande schakt runt det nya brofundamentet.

På grund av den höga vibrationskänsligheten gällande närliggande tunnlar, byggnader med mera utfördes sprängningen i tre olika plan, så kallad palldelning, för att reducera den samverkande laddningskoncentrationen.