KMA

Kvalitetspolicy

Vi ska utföra losshållning av berg och tillhörande uppgifter i rätt tid och på ett för kunden felfritt och kostnadseffektivt sätt

Det uppnås genom att:

• Vi tar ansvar för våra och kundens krav på kvalitet, respekt och ärlighet

• All personal är kunniga om och arbetar aktivt i företagets kvalitetsledningssystem

• Vi sätter mål och aktiviteter för att ständigt förbättra vårt arbete

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att vi som en naturlig del i vårt dagliga arbete skall verka för:

• Att förbrukning av energi, råvaror och andra insatsvaror är så liten och miljövänlig som möjligt.

• Att utsläpp i vår miljö minimeras.

• Att avfall och restprodukter i möjligaste mån återanvänds, återvinns eller destrueras på ett så miljövänligt sätt som möjligt

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje och god hälsa är en förutsättning för att skapa en inspirerande arbetsmiljö. Vi ser det som en lönsam investering med systematiskt arbetsmiljöarbete, där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar hela företaget och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. Det innebär att vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud.

Nyckeln till ett bra arbetsmiljöarbete kan sammanfattas med följande punkter:

• Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, och förebyggande genom att följa övriga lagar och myndighetskrav, identifiering av risker och vid behov omedelbara åtgärder

• Synpunkter och erfarenheter inom arbetsmiljöområdet tas tillvara

Som medarbetare förväntas Du

• Följa gällande regler och instruktioner

• Ta ett personligt ansvar för arbetsmiljö och hälsa i det dagliga arbetet och aktivt medverka till att eliminera risker.

Som ledare av arbetet förväntas Du som chef

• Ta ansvar för att identifiera risker och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön

• Tillse att medarbetare är medvetna om risker och har tillräcklig kompetens och information för att arbetet ska ske säkert och i en god arbetsmiljö