Skandinavisk berghantering & SCHAKTNING

Komplett hantering av allt inom bergarbeten - Schaktning -Losshållning - Krossning - Skutknackning - Förstärkning - Skrotning - Wiresågning - Borrning - Spräckning av berg - Specialmaskiner för både ovan och underjordsarbeten.

Välkommen till scandrock

Komplett schaktning & berghantering - specialanpassade uppdrag och ett starkt samarbete

Vi erbjuder masshantering och totalåtaganden inom schaktning där vi ansvarar för komplett hantering av bergsarbete från start till slutfört uppdrag. Har du exempelvis behov av hjälp med att losshålla och ta ut berget ur spontgropar, under och inuti byggnader så är vi rätt partner för det. Vi utför även stora massförflyttningar med snäva tidsramar, arbete i känsliga miljöer och djupa vertikalschakt, rulltrappsschakt och gruvor samt sekretessuppdrag. Vi har möjlighet att skräddarsy vårt utförande efter ditt behov - inga uppdrag är omöjliga för oss!

Innovation och utveckling sker i egen regi inom Scandrock och vi är måna om att ständigt ligga i framkant gällande ny teknik och effektiva arbetsmetoder. Vårt fokus ligger även på att förbättra arbetsmiljön för att kunna utföra alla typer av arbeten, där konventionell utrustning inte alltid räcker till. Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder och ser fram emot att inleda ett samarbete med dig och ditt företag.

Schaktning och bergarbete - Vad innebär det?

Schaktning innefattar processen att gräva ut jord, sand, grus eller sten från en plats för att skapa önskad terräng eller förbereda för konstruktion. Denna process är grundläggande för en rad olika projekt - från bostadsbyggnationer till stora infrastrukturprojekt. Berghantering fokuserar på att hantera både berg och sten i byggprocessen. Detta kan bland annat innefatta brytning, borrning, sågning och spräckning av berg samt krossning och sortering av stenmaterial. Det är komplexa processer som kräver nogrann planering och specialiserad utrustning. 

Schaktning görs i syfte att förbereda marken inför kommande byggnationer. Det är en avgörande del av bygg- och anläggningsindustrin, som spelar en central roll i förberedelserna av marken för olika konstruktionsprojekt. Denna process, även känd som schakta, kräver professionell hantering av jord, sten och andra material för att effektivt forma marken. Innan schaktning påbörjas, måste en detaljerad plan utformas. Detta innebär kartläggning av området, bedömning av markens sammansättning och bestämning av bästa metoden för grävning. I planen beaktas även avvattning och erosionkontroller för att säkerställa att marken förblir stabil. I samband med schaktningsarbetet kan man även passa på att förbereda för VA-ledningar, dräneringsrör liksom andra eventuella installationer och kablar som sedan ska komma på plats under marken.

Schaktning och berghantering är komplexa processer. Arbetet innefattar både tekniska och strategiska uppgifter som kräver omfattande kunskap om markens sammansättning och geologi. Det är därför oerhört viktigt att anlita ett professionellt företag, specialiserade på just markarbeten som har kapacitet och rätt kompetens att utföra det förväntade arbetet.

Hantering och bortskaffande av schaktmaterial

Effektiv hantering och bortskaffande av material som utvinns under schaktning är en viktig aspekt, särskilt i stadsområden där utrymmet för deponering kan vara begränsat. Återanvändning av schaktmassor inom projektet kan även ha en betydande inverkan på kostnader. Miljöaspekter och följsamhet till miljölagar är kritiska komponenter i schaktarbete. Det är viktigt att arbetet utförs med hänsyn till både säkerhet och miljö, för att minimera påverkan på lokala ekosystem. Precis som med schaktning, är miljö- och säkerhetsöverväganden avgörande även inom berghantering. Detta inkluderar noggrann planering av sprängningar, hantering av vibrationer och buller, samt säkerhet för arbetare och närliggande områden. Scandrock har ett heltäckande synsätt för alla våra projekt där vi arbetar med hög säkerhet och omsorg för att täcka in alla våra ansvarsområden.

 

Faktorer som påverkar schaktning pris

Kostnaden varierar beroende på flera faktorer såsom projektets storlek, komplexitet och geografiska läge. Kostnaden påverkas även av markens egenskaper och den specifika utrustningen som krävs för arbetet. Kontakta oss för rådgivning  och berätta mer om ert kommande projekt så har vi möjlighet att leverera en mer utförlig offert!

vårt koncept

Scandrock är innovativa och lösningsorienterade. Vi lyssnar på kundens behov och tar tillvara på personalens kompetens. Vi förfinar beprövade metoder och effektiviserar våra processer "Gå inte över ån efter vatten".

Läs mer om oss

Kontakta oss

Fyll i formuläret och beskriv ditt projekt så hör vi av oss! Vi ser fram emot att ta oss an ditt uppdrag gällande schaktning och berghantering.

Kontakta oss för en offert